Udruženje anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske, u saradnji sa partnerima, od 22. do 26. novembra 2021. godine, organizovala je akreditovanu online Konferenciju „Anestezija u doba Covid 19 – Izazovi hirurgije i intenzivne njege“.

Kompletna situacija nas je usmjerila da prihvatimo nove tehnologije i nove načine edukacije kako bismo približili nova saznanja svim ljekarima kojima je želja da čuju i nauče nešto novo.

Na Konferenciji je održano pet zasebnih sesija o tome šta je novo, a šta se promijenilo, o uticaju Covid-19 na svakodnevni rad u anesteziji, jedinici intenzivne njege i hirurgiji generalno, novim pristupima liječenja u tretmanu bola, novim smjernicama i protokolima upravljanja venskog tromboembolizma, dilemama i problemima sa kojima smo se susretali u dnevnoj hirurgiji za vrijeme pandemije, ali i o ishrani pacijenata kao bitnom segmentu liječenja hirurških pacijenata.

Ova edukacija okupila je naše najeminentnije predavače, anesteziologe i intenziviste, te hirurge svih specijalnosti iz Republike Srpske.

Sponzori su bile kompanije Sanofi, Amicus, PharmaS, AkoMed, Medis i Providens.

Snimak svih pet webinara možete pogledati u prilogu.

Prvi dan

„20/21 šta se promijenilo”

– Uvod –  dr Dragan Rakanović, prof. dr Radmil Marić, dr Dejan Ćurlik

– Ertapenem u Jedinici intenzivnog liječenja – prim dr Milan Švraka

– Covid 19 i sepsa – Unyvero A50 – brza molekularna dijagnostika u Jedinici intenzivnog liječenja – dr Dejan Aćić

– Uticaj Covid 19 pandemije na hirurško liječenje kolorektalnog karcinoma, šta su rizici – prof dr Nenad Lalović

– Fomicyt – parenteralni Fosfomicin, povratak u budućnost – dr Milana Stanić

– Terapijska vrijednost Dexmedotimidina kod bolesnika sa Covid-om 19 u Jedinici intenzivnog liječenja – prim. mr sc med dr Dragan Milošević

– Zaključak simpozija i diskusija

 

 

Drugi dan

„Nove mogućnosti liječenja akutnog i hroničnog bola”

 

Uvod

– Covid 19 i akutna bubrežna insuficijencija – dr Edita Grbavac

– Iskustva i dileme u liječenju hroničnog bola u toku Covid-19 pandemije – prof. dr Sanja Marić

– Jesu li hirurške intervencije sve češće u terapiji prijeloma kostiju? – dr Vladimir Anđić

– Terapija bola hirurških pacijenata – mr sc med dr Nikola Bojić

– Targinact – prevazilaženje izazova liječenja bola – potreba za novim pristupom – dr Anita Đurđević Švraka

– Zaključak simpozija i diskusija

 

 

Treći dan

„Dnevna hirurgija i Covid-19 – izazovi i dileme”

 

Uvod

– Procedure – sedacija i analgezija kod odraslih – dr Branko Aškraba

– Ciljano kontrolisana infuzija (TCI) Propofolom za procedure u gastroenterologiji – dr Suzana Šobot Novaković

– Izazovi vaskularne hirurgije u doba Covid 19 pandemije – dr Dalibor Potpara

– Vazopresori u urgentnoj hirurgiji – dr Novica Kalinić

– Šta treba da znamo o venskom tromboembolizmu kao pritajenom uzroku smrti posthospitalno – dr Dejan Ćurlik

– Dijagnoza i tretman pacijenta kod sumnje na duboku vensku trombozu i plućnu emboliju – prof dr Radmil Marić

– Rizik od tromboembolijske bolesti i procjena pacijenata u porodičnoj medicini  – dr sci. dr Draško Kuprešak

– Zaključak simpozija i diskusija

 

 

Četvrti dan

„Intenzivna njega i Covid 19”

 

Uvod

– Multidisciplinarni pristup u prevenciji VTE kod nehirurških pacijenata – dr Dalibor Kovačević

– Venski tromboembolizam i Covid-19, šta kažu protokoli i smjernice – dr Vladimir Mrđa

– Maksilofacijalna hirurgija u doba Covid 19 pandemije, savremene smjernice i preporuke – dr Miroslav Obrenović

– Profilaksa venskog tromboembolizma kod akutnih internističkih oboljenja. Da li je Vaš pacijent u mirovanju ili u riziku?     – prof. dr Tamara Kovačević Preradović

– Profilaksa venskog tromboembolizma nakon histerektomija. Rizik i procjena pacijenata – Prof. dr Vesna Ećim Zlojutro

– Profilaksa venskog tromboembolizma kod akutnih internističkih oboljenja. Medicinski dokazi, koliko dugo – dr Dragan Rakanović

– Zaključak simpozija i diskusija

 

 

Peti dan

 

„Enteralna i parenteralna ishrana – smjernice i aktuelne teme”

 

Uvod

– Ishrana pacijenata kod Covid 19 pandemije, savremeni pristupi – dr Petra Paovica

– Šta nam kažu preporuke za ishranu kod akutnog pankreatitisa – dr Dragan Švraka

– Nutritivna podrška kao važan dio tretmana hirurškog pacijenta – dr Darko Vujinović

– Parenteralna ishrana u JIL – dr Nataša Mandić

– Enteralna ishrana u JIL – dr Gospova Majstorović Ćalić

– Zaključak simpozija i diskusi