Ovogodišnji, 3. kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske, sa međunarodnim učešćem, održan je u Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci u terminu od 9. do 12. septembra 2021. godine. Organizator ovog naučnog skupa je bilo Udruženje endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske, pokrovitelj Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a koorganizatori Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci i Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

Predsjednica Udruženja endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske, a ujedno i predsjednica naučnog i organizacionog odbora Trećeg kongresa endokrinologa i dijabetologa RS bila je prof. dr Snježana Popović Pejičić, koja je takođe bila i predsjednica Prvog kongresa dijabetologa RS, sa međunarodnim učešćem, održanog u Banjaluci, 2013. godine kao i predsjednica naučnog i organizacionog odbora Drugog kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske, sa međunarodnim učešćem, održanog u Banjaluci 2017. godine, takođe veoma uspješnog kongresa na međunarodnom nivou.

I ovaj, 3. kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske, je izazvao veliko interesovanje internista-endokrinologa, dijabetologa, pedijatara, ljekara porodične medicine i subspecijalista koji se bave komplikacijama dijabetesa u Republici Srpskoj, ali i regionu.

Akreditovano je preko 200 učesnika, uz on line učešće još preko 300 učesnika, a predavači su bili najeminentniji stručnjaci prvenstveno iz oblasti endokrinologije i dijabetologije, ali i kardiologije, gastroenterologije, nefrologije i drugih srodnih disciplina koje se bave komplikacijama dijabetesa i komorbiditetima iz Republike Srpske i Srbije, ali i cijelog regiona. Ovaj prestižni kongres je akreditovao Savjet za zdravstvo Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske kao naučnostručni skup najvišeg ranga – međunarodni kongres, što mu svakako daje veliki značaj. U okviru naučnog programa Kongresa bile su obuhvaćene najaktuelnije teme iz dijabetologije i endokrinologije i drugih. Održana su zapažena plenarna predavanja, 10 tematskih simpozijuma, 10 satelitskih simpozijuma, veoma značajan naučni simpozijum u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Udruženja endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske te saopšteni originalni naučni radovi mladih endokrinologa i ljekara drugih specijalnosti.

Teme saopštene na Kongresu su veoma važne za prevenciju, dijagnostiku, praćenje i liječenje naših pacijenata kao i unapređenje naučnog i stručnog rada naših ljekara. Naime, zbog sve ubrzanijeg savremenog načina života dijabetologija i endokrinologija su discipline interne medicine koje postaju sve aktuelnije u savremenom društvu. Teme Kongresa su utoliko interesantnije, jer se u velikoj mjeri dotiču savremenog načina života, a obuhvataju opus od veoma aktuelne reproduktivne endokrinologije do problema starenja; dijagnostiku i terapiju dijabetesa tipa 1; dijagnostiku i terapiju dijabetesa tipa 2; djabetes, komplikacije i komorbiditeti; bolesti hipofi ze i nadbubrežnih žlijezda; oboljenja štitne i paraštitne žlijezde; poremećaje lipida, neuroendokrinologiju, neuroendokrine tumore i pedijatrijsku dijabetologiju.

Tokom Kongresa održano je 41 predavanje po pozivu, u okviru kojih su bila predstavljena najnovija dostignuća i stručni stavovi iz oblasti endokrinologije i dijabetologije i date preporuke za kvalitetan klinički rad. Veoma su bila zapažena plenarna predavanja istaknutog akademika Nebojše M. Lalića: Terapija dijabetesa u COVID-19 pandemiji: preporuke i izazovi, kao i plenarno predavanje uvaženog endokrinologa iz Beograda prof. dr Svetozara Damjanovića: Kortikosteroidi: anti- i proinfl amatorni efekti, koji su predstavljeni pri otvorenju Kongresa. Potom je promovisana naučna monografi ja „Savremeni stavovi u liječenju dijabetesa melitusa tipa 2“ autora Snježane Popović Pejičić i saradnika, u izdanju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, kao i Smjernice za liječenje dijabetesa melitusa tipa 2 u Republici Srpskoj, Udruženja endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske.

Sertifikate za učešće na Kongresu možete preuzeti u prilogu.

3 KONGRES UEDRS – UVJERENJA 2