U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja Udruženje doktora porodične medicine RS organizuje Konferenciju „XVIII dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem“ pod nazivom „Budi spreman-Odgovori na izazove“, koja će biti održana 06. i 07.10.2023. godine u Etno selo Stanišići Bijeljina, sa sljedećim temama:

1. Menadžment tinitusa
2. Bolesti Endokrinog i Urogenitalnog sistema
3. Kliničke vještine i procedure u dermatologiji i radiologiji
4. Uticaj društvenih mreža na zdravlje zdravstvenih profesionalaca
5. Sve relevantne teme.

Ovom prilikom ohrabrujemo sve koleginice i kolege koji rade u porodičnoj medicini da predstave svoj rad i dosadašnje iskustvo.

Pri prijavljivanju rada ispoštovati slijedeće:
– Struktura rada – uvod, cilj rada, metodologija, rezultati, zaključak.
– Broj riječi u tekstu apstrakta: do 250
– Na posebnoj strani navesti: puna imena autora, titule, naziv ustanove u kojoj su zaposleni, e-mail adresa.
-za poster prezentaciju primjenjuje se Woncina upustva za izradu
– Rok: 01. septembar 2023.
– Svi radovi mogu biti prezentovani u formi oralne ili poster prezentacije.

Radovi se trebaju poslati u vidu apstrakta na sljedeću adresu suzana.savid@med.unibl.org (predsjednik naučnog odbora) a kranji rok za slanje je 01. septembar 2023. godine.

Apstrakti prihvaćenih radova će biti objavljeni u zborniku radova (elektronska ili štampana verzija) koji de biti sastavni dio radnog materijala konferencije, a postere će ocjenjivati nadležna komisija. Poster prezentacije će biti izlagane u posebnoj Sali sa preciznim terminom za evaluaciju.

Krajnji rok za dostavljanje prezentacija u power pointu je 01.10.2023. i to na email: suzana.savid@med.unibl.org.

Naučni odbor konferencije