U planiranom kontinuitetu, a u skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja i uzimajući u obzir da su digitalne tehnologije postale svakodnevna realnost zdravstvenih radnika, Udruženje doktora medicine RS organizuje online program kontinuirane medicinske edukacije “Hronična stanja u doba COVID-19 – Izazovi i dileme mladih ljekara”.

Ovaj put, u odnosu na prošlu edukaciju, koju smo organizovali za aktivno učešće i iskustva naših ljekara šire banjalučke regije, i shodno na ograničenja koja je Covid-19 donio u svakodnevnom radu ljekara i životu naših pacijenata, ovu edukaciju planiramo za aktivno učešće i iskustva naših ljekara šire bijeljinske i trebinjske regije.

Edukacija će biti organizovana u skladu sa epidemiološkom situacijom i svim preporukama Republičkog štaba za vanredne situacije.

Problematika koju obuhvata program kontinuirane medicinske edukacije jesu upravo problemi i izazovi naše svakodnevnice, odnosno kardiovaskularna stanja, riziko faktori, hronična oboljenja, klinička i psihosomatska stanja, probleme, izazove i dileme mladih ljekara, te posljedice za vrijeme COVID-19 pandemije.

Shodno tome, kontinuirana medicinska edukacija obuhvata teme iz oblasti interne medicine, kardiologije, neurologije, psihijatrije, hirurgije.

Kao što nam je poznato, kardiovaskularne bolesti jesu vodeći uzrok smrti u svijetu i kod nas, a prevencija igra presudnu ulogu u suzbijanju globalne epidemije. U sklopu sekundarne prevencije, nefarmakološke preventivne mjere koje podrazumijevaju podizanja svijesti o neophodnosti redovne fizičke aktivnosti, zdrave ishrane i prestanka pušenja i savremena farmakološka terapija, koja danas stoji na raspolaganju, značajno pomažu u prevenciji ponovljenih kardiovaskularnih događaja kod adekvatno identifikovane veoma visoko i visoko rizične populacije pacijenata.

Antiagregantna i antikoagulantna terapija imaju sve veći spektar indikacija za primjenu, kako u formi monoterapije, dvojne ili trojne terapije. U svjetlu pandemije COVID-19, gdje su se upravo kardiovaskularni bolesnici istakli kao visoko rizična populacija za teške oblike bolesti, antikoagulantna terapija je neophopdna u prevenciji i terapiji arterijskog i venskog tromboembolizma.

Antihipertenzivna terapija danas je bazirana najvećim dijelom na upotrebi fiksnih dvojnih i trojnih kombinacija lijekova.

Značaj primjene savremenih stavova i preporuka strukovnih udruženja kao i individualizovan pristup u procjeni kardiovaskularnog rizika radi odabira optimalne medikamentozne terapije jesu ključni faktori za smanjenje prevalence koronarnih i kardiovaskularnih događaja u cjelini, kao i umiranja od kardiovaskularnih bolesti.

S obzirom na navedeno, kao prošli put, planiramo seriju webinara na pomenutu temu i problematiku, u periodu od 15. do 19. novembra 2021. godine, a prema programu koji možete naći u nastavku.

Specijalnosti čije prisustvo planiramo na edukaciji, a koji će biti i obavješteni su internisti, kardiolozi, neurolozi, neuropsihijatri, hirurzi i porodični ljekari. Očekivani broj jeste 1000 i više ljekara iz šire bijeljinske i trebinjske regije Republike Srpske.

Ovaj skup biće bodovan od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Napominjemo da će webinar biti sniman od strane tehničkog realizatora, MedNet Banja Luka.

Napomena: Prilikom ulaska na Zoom platformu (registracije) neophodno je upisati puno ime i prezime, kako bismo izbjegli komplikacije kod kreiranja spiska učesnika, odnosno dobijanja bodova!

 

Program:

 

15.11.2021. PONEDJELJAK  

“Kardiovaskularna stanja za vrijeme Covid 19 pandemije”

Uvod

17:30-17:45

Posljedice COVID 19 na zdravstveni sistem – Prof. dr Siniša Miljković, prim. dr Milica Lovrić, dr Stanko Buha

17:45-18:05

Hronične kardiovaskularne bolesti  za vrijeme COVID 19: nedoumice i terapija pacijenata – Dr Vanja Popić, Trebinje

18:05-18:25

Interakcija RAAS inhibitora sa Covid-19: progres, perspektiva i budućnost – Prim.dr Milica Lovrić, Bijeljina

18:25-18:45

Prevencija sa različitim profilom kardiovaskularnog rizika, nove smjernice – Dr Aleksandar Janičić, Bijeljina

18:45-19:45

Satelitski simpozijum Amicus

Prolia u liječenju osteoporoze – Dr Siniša Milovanović

Oleovit D3 – Dr Jelena Mrđa

19:45-20:00

Zaključak simpozija i diskusija

PRISTUPNI LINK
https://us02web.zoom.us/j/86185487989?pwd=TzJuVkFvdlRoZ0xEaVl6VERmQkdzZz09

Meeting ID: 861 8548 7989

Passcode: 860012

 

16.11.2021. UTORAK

“Kardiovaskularni riziko faktori”

Uvod

17:30-17:55

Moždani udar  sa svim svojim dilemama i izazovima – Dr Aleksandar Jovičić, Bijeljina

17:55-18:20

Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti kod bolesnika sa hipertenzijom – Dr Sanja Đurić, Trebinje

18:20-18:45

Kako psihosocijalni faktori utiču na kardiovaskularno zdravlje – Dr Maja Bokić, Trebinje

18:45-19:45

Satelitski simpozij Sanofi

Opcije liječenja i dijagnoza pacijenata sa dubokom venskom trombozom – Dr Stanko Buha

Opcije liječenja i dijagnoza pacijenata sa plućnom embolijom – Prim. dr Mladen Duronjić

19:45-20:00

Zaključak simpozija i diskusija

PRISTUPNI LINK

https://us02web.zoom.us/j/84921617092?pwd=dVBDdnduUUM0ZVJsb0Y0S2FKUGY1QT09

Meeting ID: 849 2161 7092

Passcode: 351119

 

17.11.2021. SRIJEDA

“Hronična oboljenja”

Uvod

17:30-17:50

Terapija COVID-19 kod pacijenata sa hroničnim internističkim oboljenjima – Dr Tamara Perić, Bijeljina

17:50-18:15

Poteškoće sa kojima smo se suočavali u periodu pandemije COVID-19 i izazovi koji su pred nama – Dr Kristijana Bošković, Trebinje

18:15-18:45

Uticaj Post Covid-19 sindroma na hronična oboljenja – Dr Tijana Buha, Trebinje

18:45-19:45

Satelitski simpozij Sanofi

Profilaksa i liječenje venske tromboembolije kod internističkih ne-hirurških pacijenata. Ko je u riziku, a ko miruje. – Prim. dr Milica Lovrić

Produžena tromboprofilaksa intrnističkih ne-hirurških pacijenata u kliničkoj praksi. Šta kaže medicina zasnovana na dokazima, koliko dugo – Dr Aleksandar Janjičić

19:45-20:00

Zaključak simpozija i diskusija

PRISTUPNI LINK

https://us02web.zoom.us/j/82756194526?pwd=SjlVTkxaUVAwQWFQbWR3WnFkbjRJUT09

Meeting ID: 827 5619 4526

Passcode: 988215

 

18.11.2021. ČETVRTAK

“Klinička stanja i Covid 19”

Uvod

17:30-17:55

Klinička stanja u nerologiji – Dr Dragana Zirojević, Trebinje

17:55-18:20

Klinička stanja u kardiologiji – Dr Vladimir Djurić, Bijeljina

18:20-18:45

Klinička stanja u hirurgiji – Dr Jovica Vidović, Bijeljina

18:45-19:45

Satelitski simpozij Sanofi

Prednosti ACE inhibitora širokog spectra indikacija – Dr Bojan Pejović

Tretman arterijske hipertenzije u kliničkoj praksi – Prof. dr Siniša Miljković

19:45-20:00

Zaključak simpozija i diskusija

PRISTUPNI LINK

https://us02web.zoom.us/j/87692226666?pwd=MSs4WEN2d0hTcjl0dytnN0xaZFQzZz09

Meeting ID: 876 9222 6666

Passcode: 684915

 

19.11.2021. PETAK

„Psihosomatska stanja“

Uvod

17:30-18:00

COVID-19 i mentalno zdravlje; iz perspektive porodične medicine – Dr Goran Birčaković, Zvorni

18:00-18:30

Depresija i anksioznost kao KV rizik za vrijeme i poslije Covid 19 – Doc. dr Nera Zivlak Radulović, Banja Luka

18:30-19:15

Uticaj Covid 19 i lock down na mentalno zdravlje odraslih – Dr Nataša Luzija, dr Davorin Udovičić, Banja Luka

19:15-19:30

Zaključak simpozija i diskusija

PRISTUPNI LINK

https://us02web.zoom.us/j/82477867472?pwd=ZGVWR0FBcnBmaXR0UzdNR2dMMFZNdz09

Meeting ID: 824 7786 7472

Passcode: 958629