U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja, a uzimajući u obzir da su digitalne tehnologije postale svakodnevna realnost zdravstvenih radnika, Udruženje kardiologa RS u saradnji sa partnerima, organizuje online program kontinuirane medicinske edukacije “Savremeni pristup u liječenju dislipidemija, realizacija nacionalnog programa”, sa medjunarodnim učešćem.

Problematika koju obuhvata program kontinuirane medicinske edukacije, jesu iz oblasti sekundarne prevencije koronarne bolesti srca primjenom najnovijih smjernica Evropskog udruženja kardiologa, u skladu sa patogenezom ateroskleroze i faktora rizika kardiovaskularne bolesti, zatim procjena rizika i skorovi kod bolesti koronarnih arterija, postizanje ciljnih vrijednosti LDL-a kod pacijenata sa AKS-om, skrining pacijenata kod sumnji na familijarne hiperholesterolemije, ciljne vrijednosti lipida kod dijabetičara, te značajna uloga praćenja pacijenata sa dislipidemijom na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Kardiovaskularne bolesti jesu vodeći uzrok smrti u svijetu i kod nas, a prevencija igra presudnu ulogu u suzbijanju globalne epidemije. U sklopu sekundarne prevencije, nefarmakološke preventivne mjere koje podrazumijevaju podizanja svijesti o neophodnosti redovne fizičke aktivnosti, zdrave ishrane i prestanka pušenja, i savremena farmakološka terapija koja danas stoji na raspolaganju značajno pomažu u prevenciji ponovljenih kardiovaskularnih događaja kod adekvatno identifikovane veoma visoko i visoko rizične  populacije pacijenata.

 

Sekundarna prevencija koronarne bolesti je i dalje usmjerena na statin-centrični pristup monoterapijom, dok je primjena kombinovane terapije sa ezetimibom ili PCSK9 inhibitorom veoma rijetka. Evropske smjernice su ažurirale preporuke za pacijente sa aterosklerotskom kardiovaskularnom bolešću (ASCVD), uključujući nedavni akutni koronarni sindrom, preporučujući sniženje LDL-holesterola od 50% i vrijednosti LDL-holesterol ispod 1,4 mmol / L što zahtijeva promjenu kliničke prakse kako bi se postogle ove ciljne vrijednosti.

Antiagregantna i antikoagulantna terapija imaju sve veći spektar indikacija za primjenu, kako u formi monoterapije, dvojne ili trojne terapije. U svjetlu pandemije COVID-19, gdje su se upravo kardiovaskularni bolesnici istakli kao visoko rizična populacija za teške oblike bolesti, antikoagulantna terapija je neophopdna u prevenciji i terapiji arterijskog i venskog tromboembolizma.

Antihipertenzivna terapija je danas bazirana najvećim dijelom na upotrebi fiksnih dvojnih i trojnih kombinacija lijekova.

Značaj primjene savremenih stavova i preporuka strukovnih udruženja kao i individualizovan pristup u procjeni kardiovaskularnog rizika radi odabira optimalne medikamentozne terapije jesu ključni faktori za smanjenje prevalence koronarnih i kardiovaskularnih događaja u cjelini kao i umiranja od kardiovaskularnih bolesti.

S tim u vezi, planiramo online program u vidu KME škole koja će se sastojati iz dva dijela, prvog teoretskog bloka webinara i drugog praktičnog u vidu interaktivnih radionica na pomenutu temu i problematiku, u periodu od 6. – 16. jun 2022., a prema programu koji možete naći u nastavku. Specijalnosti čije prisustvo planiramo na edukaciji, i biće obavješteni su kardiolozi, internisti, endokrinolozi i porodični ljekari.

Očekivani ukupni broj jeste 1000 i više ljekara iz cijele Republike Srpske.

Agencija za tehničku podršku je MedNet Banja Luka.

 

Program:

 

6.06.2022. Ponedeljak

17:30-17:35

Uvod i pozdravna riječ

Prof. dr Tamara Kovačević-Preradović – predsjednica Udruženja kardiologa Republike Srpske

Akademik Prof. dr Duško Vulić – Nacionalni koordinator za KV prevenciju u Republici Srpskoj; ANURS

Akademik Prof. dr Miodrag OSTOJIĆ – SANU

Dr sci. dr Draško Kuprešak – predsjednik Udruženja porodične medicine Republike Srpske

Moderator: Prof. dr Tamara Kovačević-Preradović

17:35-17:55

Patogeneza ateroskleroze i faktori rizika kardiovaskularne bolesti: Poboljšanje prevencije: procjena rizika i skorovi kod bolesti koronarnih arterija. (Akademik Miodrag Ostojić)

17:55-18:15

Smjernice u tretmanu dislipidemija u sekundarnoj prevenciji akutnog koronarnog sindroma. (Akademik Duško Vulić)

18:15-18:35

Kako možemo poboljšati kardiovaskularne ishode kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom u svakodnevnoj praksi?

(Prof dr Tamara Kovačević Preradović)

18:35-18:55

Nova prilika za pacijente sa familijarnom hiperholesterolemijom. (Dr sci. dr Draško Kuprešak)

Sponzorisani simpozijum Amicus Pharma

18:55-19:15 Smanjenje LDL-C značajno doprinosi smanjenju ishemičnih KV događaja – rezultati Odyssey Outcomes studije, akademik prof. dr Miodrag Ostojić

19:15-19:35 Liječenje pacijenata sa dislipidemijama nakon AKS – kako se nositi sa kliničkom inercijom?,  doc. dr Verica Prodanović

19:35-19:55 Važnost definisanja protokola liječenja bolesnika sa AKS – doc. dr Bojan Stanetić

19:55-20:00

Zaključak simpozija i diskusija

 

Pristupni link:

https://us02web.zoom.us/j/83978565131?pwd=Rkg5Y2dscklFMzhIaEVJT3k0aTBVZz09

Meeting ID: 839 7856 5131

Passcode: 291705

 

 

9.06.2022. Četvrtak

17:30-17:35

Uvod

Moderator: Prim dr Milica Lovrić

17:35-17:55

Republic of Srpska Registry (RS-ACS) Doc dr Bojan Stanetić

17:55-18:15

Postizanje ciljnih vrijednosti LDL-a kod pacijenata sa nedavnim infarktom miokarda.     (Dr Željko Živanović)

18:15-18:35

Novi standard u liječenju pacijenata sa hiperlipidemijom i AKS u ambulanti. (Prim dr Milica Lovrić)

18:35-18:55

Skrining pacijenata na familijarne hiperholesterolemije.

(Dr Blaženko Vuković)

18:55-19:15 Sponzorisani simpozijum Bayer

Moderator: Prof dr Tamara Kovačević Preradović

Predavač: Prim dr Dragan Unčanin

19:15-19:35 Sponzorisani simpozijum Novartis

Predavač: Prof dr Tamara Kovačević Preradović

19:35-20:00

Zaključak simpozija i diskusija

 

Pristupni link:

https://us02web.zoom.us/j/86318179220?pwd=UDR1bWFsREhMWE5QeFpUb1cwYjNSZz09

Meeting ID: 863 1817 9220

Passcode: 016605

 

 

 

10.06.2022. Petak 

17:30-17:35

Uvod

Moderator: Doc. dr Verica Prodanović

17:35-17:55

Poboljšanje lipidnih parametara u skladu sa smjernicama.

(Dr Nikola Šobot)

17:55-18:15

Izazovi i nove granice liječenja hiperholesterolemije kod pacijenata sa visokim kardiovaskularnim rizikom.

(Doc. dr Verica Prodanović)

18:15-18:35

Postizanje ciljnih vrijednosti LDL holesterola nakon akutnog koronarnog sindroma.

(Dr Draženko Marin)

18:35-18:55

Nova prilika za dijabetičare da dostignu ciljne vrednosti lipida.

(Dr Danijel Đekić)

18:55-19:10

Uloga porodičnog ljekara u praćenju pacijenata sa dislipidemijom. (Prof. dr Kosana Stanetić)

19:10-19:40 Sponzorisani simpozijum Hemofarm

Predavač: Dr Aleksandar Janjičić

19:40-20:00

Zaključak simpozija i diskusija

Pristupni ink:

https://us02web.zoom.us/j/82610919233?pwd=TUFqSmdvcGlCWjU5anRKdmxkQW8zUT09

Meeting ID: 826 1091 9233

Passcode: 797515

 

 

13.06.2022. Ponedeljak

17:30-17:35

Uvod

Moderator: Prof. dr Tamara Kovačević-Preradović; Akademik Prof. dr Duško Vulić; Akademik Prof. dr Miodrag OSTOJIĆ; Dr sci. dr Draško Kuprešak

17:35-19:15

Radionica “Savremeni pristup u liječenju dislipidemija na svim nivoima zdravstvene zaštite, a u cilju primarne i sekundarne prevencije kardiovaskularnih oboljenja. Efikasno upravljanje porodične medicine u rješavanju ove zdravstvene problematike. Uloga porodičnog ljekara i endokrinologa kod skrininga pacijenata na familijarne hiperholesterolemije. Implementacija nacionalnog programa. Registar pacijenata kod AKS-a.”

-Banjalučka regija (BL, Čelinac, KV, Mrkonjić Grad, Laktaši, Gradiška, Prijedor, Novi Grad)-

Sponzorisani simpozijum Sandoz-Lek

19:15-19:35 prof. dr Tamara Kovačević Preradović

Sponzorisani simpozijum Amicus Pharma

19:35-19:55 Potreba za dodatnim snižavanjem lipida kod pacijenata sa visokim rizikom, dr Aleksandar Radanović

19:55-20:00

Zaključak simpozija i diskusija

Pristupni link:

https://us02web.zoom.us/j/88309206747?pwd=SDhhSTd0WURaZ3EzRzJ1eDNsamNNUT09

Meeting ID: 883 0920 6747

Passcode: 720478

 

 

14.06.2022. Utorak

17:30-17:35

Uvod

Moderator: Prof. dr Tamara Kovačević-Preradović; Akademik Prof. dr Duško Vulić; Akademik Prof. dr Miodrag OSTOJIĆ; Dr sci. dr Draško Kuprešak

17:35-19:15

Radionica “Savremeni pristup u liječenju dislipidemija na svim nivoima zdravstvene zaštite, a u cilju primarne i sekundarne prevencije kardiovaskularnih oboljenja. Efikasno upravljanje porodične medicine u rješavanju ove zdravstvene problematike. Uloga porodičnog ljekara i endokrinologa kod skrininga pacijenata na familijarne hiperholesterolemije. Implementacija nacionalnog programa. Registar pacijenata kod AKS-a.”

-Dobojska i Bijeljinska regija-

Sponzorisani simpozijum Sandoz-Lek

19:15-19:35 Prim. dr Milica Lovrić

Sponzorisani simpozijum Amicus Pharma

19:35-19:55 Liječenje dislipidemija u bolesnika sa FH – primjena ESC/EAS 2019 smjernica u našoj kliničkoj praksi, dr Ljiljana Marković Potkonjak

19:55-20:00

Zaključak simpozija i diskusija

 

Pristupni link:

https://us02web.zoom.us/j/88544357476?pwd=TTU0eENnQ0FQTjRCd3NZNEtuQS9Vdz09

Meeting ID: 885 4435 7476

Passcode: 437629

 

 

15.06.2022. Srijeda

17:30-17:35

Uvod

Moderator: Prof. dr Tamara Kovačević-Preradović; Akademik Prof. dr Duško Vulić; Akademik Prof. dr Miodrag OSTOJIĆ; Dr sci. dr Draško Kuprešak

17:35-19:15

Radionica “Savremeni pristup u liječenju dislipidemija na svim nivoima zdravstvene zaštite, a u cilju primarne i sekundarne prevencije kardiovaskularnih oboljenja. Efikasno upravljanje porodične medicine u rješavanju ove zdravstvene problematike. Uloga porodičnog ljekara i endokrinologa kod skrininga pacijenata na familijarne hiperholesterolemije. Implementacija nacionalnog programa. Registar pacijenata kod AKS-a.”

-Istočno Sarajevo, Foča, Trebinje-

19:15-20:00

Zaključak simpozija i diskusija

Pristupni link:

https://us02web.zoom.us/j/89772428206?pwd=YnFiSjBVNnF3ZFFhd3RjOGFXY01xQT09

Meeting ID: 897 7242 8206

Passcode: 196429