U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja Udruženje doktora porodične medicine RS organizuje Konferenciju «XVII dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem« pod nazivom „Koračaj ka zdravlju“, koja će biti održana 14-16.10.2022 godine u hotelu Kardial Teslić, sa sljedećim temama:

1. Menadžment masovnih nezaraznih obolenja sa fokusom na KVB i DM
2. Odabrane teme iz medicine rada
3. Uloga porodičnih doktora u tretmanu onkološkim problema
4. Autoimune bolestu u porodičnoj medicini
5.Sve relevantne teme

Ovom prilikom ohrabrujemo sve koleginice i kolege koji rade u porodičnoj medicini da predstave svoj rad i dosadašnje iskustvo.

Pri prijavljivanju rada ispoštovati sljedeće:
– Struktura rada- uvod, cilj rada, metodologija, rezultati, zaključak.
– Broj riječi u tekstu apstrakta: do 250
– Na posebnoj strani navesti : puna imena autora, titule, naziv ustanove u kojoj su zaposleni, e-mail adresa.
– Za poster prezentaciju primjenjuje se Woncina upustva za izradu
– Rok: 01.septembar 2022
– Svi radovi mogu biti prezentovani u formi oralne ili poster prezentacije.

Radovi se trebaju poslati u vidu apstrakta na sledeću adresu suzana.savić@med.unibl.org (predsjednik naučnog odbora), a kranji rok za slanje je 01. septembar 2022. godine.

Apstrakti prihvaćenih radova će biti objavljeni u zborniku radova (elektronska ili štampana verzija) koji će biti sastavni dio radnog materijala konferencije a postere će ocjenjivati nadležna komisija.

Poster prezentacije će biti izlagane u posebnoj Sali sa preciznim terminom za evaluaciju. Krajnji rok za dostavljanje prezentacija u power pointu je 01.10.22 i to na email: suzana.savić@med.unibl.org.

Naučni odbor konferencije